Neem contact met ons op:
+31 020 240 38 10

Voorwaarden TEV/MVV

Voorwaarden MVV procedure

De voorwaarden TEV-procedure (mvv- & vvr-aanvraag tegelijk met als doel ‘verblijf bij partner/echtgeno(o)t(e)’

 • beide partners 21 jaar
 • basisexamen inburgering in het buitenland (aanmelden & maken van afspraak kan ook door ons)
 • geldig paspoort
 • duurzame middelen van bestaan: arbeidsovereenkomst voor ten minste 12 maanden op het moment van de TEV-aanvraag (voor zelfstandigen anderhalf jaar inschrijving KvK)
 • voldoende middelen van bestaan per 1 januari 2019: bruto SV-loon (=hefffingsloon) € 1.615,80 of € 1.391,82 (netto) exclusief vakantietoeslag (arbeid in loondienst) & € 1.745,07 of € 1.465,07 (netto) inclusief vakantietoeslag (zelfstandige ondernemer)
 • bewijsstukken aanmelding arbeidsovereenkomst bij de de Belastingdienst
 • geen gevaar voor de openbare orde (geen misdrijven hebben gepleegd)
 • gelegaliseerde ongehuwdverklaring (voor partners)
 • kopie gelegaliseerde huwelijksakte met de vertaling (voor gehuwden)
 • uittreksel uit de GBA met de inschrijving van het huwelijk, het verblijfadres en de gezinssamenstelling
 • samenwoning / inschrijving op hetzelfde adres na binnenkomst
 • administratie- & informatieplicht referent (bewaren documenten na 5 jaar referentschap en tijdig doorgeven wijzigingen aan de IND)
 • geen onjuiste gegevens tijdens eerdere verblijfsprocedures
 • eerder illegaal verblijf vermelden (let op de ‘Bijlage Antecedentenverklaring’)
 • geen inreisverbod van toepassing

Als zelfstandige middelen van bestaan in de zin van de Vreemdelingenwet worden aangemerkt inkomsten uit arbeid in loondienst. Naast het loon behoren daartoe tevens:

 • vakantiegeld
 • overwerkvergoeding
 • onregelmatigheidstoeslag en
 • fooien

mits structureel; het netto-inkomen dient onafgebroken ten minste twaalf maanden te worden aangevuld met de overwerkvergoeding of onregelmatigheidstoeslag; uitbetaling van een dertiende maand, mits contractueel vastgelegd inkomen uit arbeid uit een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een bruto-inkomen onder het desbetreffende referentiebedrag leidt niet automatisch tot afwijzing van de aanvraag (Werkinstructie IND). Als u met uw netto-inkomen geen beroep kunt doen op de Wwb (bijstand), bestaat geen aanleiding om een TEV-aanvraag af te wijzen wegens het ontbreken van voldoende middelen van bestaan.

Uitzonderingen inkomenseis

In afwijking van de inkomenseis wordt de TEV-aanvraag niet afgewezen wegens onvoldoende, niet duurzame of niet zelfstandige middelen van bestaan, indien de hoofdpersoon:

 1. pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft (artikel 7a AOW)
 2. naar het oordeel van de Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt is of
 3. blijvend niet in staat is aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen

Ad: 2 blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid wordt aangetoond aan de hand van een beschikking van de uitvoeringsinstantie die de arbeidsongeschiktheidsuitkering vertrekt.

Indien u een uitkering krachtens de WAO, WAZ of Wajong ontvangt, wordt blijvendheid aangenomen, indien:

 • uit de toekenningsbeschikking van de uitkerende instantie ingevolge de WAO, WAZ of Wajong blijkt, dat u volledig arbeidsongeschikt bent en
 • uit de meest recente uitkeringsspecificatie (die van minimaal één jaar na datum toekenningsbeschikking is) volgt dat u nog steeds voor 80-100% arbeidsongeschikt bent, omdat de uitkering minimaal op gelijke hoogte is gebleven.
 • ook mensen met een WSW-indicatie kunnen beroep doen op deze vrijstellingsgrond

Voor een gratis inloopspreekuur (maximaal 15 minuten) kunt u een afspraak maken.

Bel-nu